Poczta twitter

Dodaj do ulubionych

Rekrutacja 2016/2017 (klik)

10 03

Historia Przedszkola Miejskiego Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie

Placówka została utworzona jako Przedszkole nr 2 pod patronatem Zakładów Górniczych „Lubin”. Otwarcie nastąpiło dnia 01.09.1967 roku, a pierwszą kierowniczką placówki była pani Zofia Pajączkowska. Od 1970 roku funkcję tę pełniła pani mgr Maria Bielińska, a od 1985 roku pani Stefania Zawałka.  Od 01.09.1994 roku do chwili obecnej funkcję dyrektora przedszkola pełni mgr Jolanta Tylkowska.

W roku 1976 placówka  zmieniła  nazwę  na Przedszkole Miejskie nr 9.
Po kapitalnym remoncie przeprowadzonym w roku szkolnym 1998 – 1999 i utworzeniu grup integracyjnych nosi nazwę  Przedszkole Miejskie Nr 9 z oddziałami integracyjnymi.
Placówka jest nowoczesnym obiektem bez  barier architektonicznych. Została dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, między innymi poprzez umożliwienie bezpośredniego wyjazdu wózkiem z sali do ogrodu.

W codziennym funkcjonowaniu przedszkola szczególnie  przydatne okazało się dostosowanie łazienki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Jest to jedyne na terenie miasta przedszkole integracyjne.

Dzięki organowi prowadzącemu, pozyskaniu dodatkowych środków finansowych od sponsorów oraz z Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedszkole posiada nowoczesne wyposażenie oraz bazę dostosowaną również dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Program przedszkola od początku jego istnienia nastawiony był na wszechstronny rozwój dziecka poprzez zajęcia muzyczno – ruchowe, zajęcia plastyczne w ogrodzie przedszkolnym, udział dzieci w przeglądach artystycznych, zajęciach dodatkowych.

Kontynuując tę linię i kierunki rozwoju wzbogacamy  ją o integrację. W ślad za tym idzie również rozwój kadry pedagogicznej – podnoszenie kwalifikacji (90% kadry posiada dodatkowe kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki) oraz zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego  (80% kadry to nauczyciele dyplomowani).

Oferując wszechstronną pomoc dzieciom niepełnosprawnym zatrudniamy dodatkowych specjalistów: psychologa, pedagoga, oligofrenopedagogów, neurologopedę, rehabilitanta narządu ruchu ze specjalizacją SI. W każdej grupie integracyjnej zatrudnione  są osoby posiadające kwalifikacje asystenta osoby niepełnosprawnej.

W przedszkolu systematycznie tworzymy warunki do indywidualnego rozwoju każdego dziecka  zgodnie z jego możliwościami i potencjałem rozwojowym.

Prawidłowy przebieg procesu terapeutycznego zapewniamy poprzez wykwalifikowaną kadrę oraz systematyczne wzbogacanie gabinetów specjalistycznych: logopedycznego, psychologiczno – pedagogicznego, sali rehabilitacyjnej, sali doświadczania świata.

Sala doświadczania świata

Sala rehabilitacyjna

Gabinet logopedyczny

Gabinet psychologiczno-pedagogiczny

Promując ideę integracji w środowisku lokalnym każdego roku organizujemy w ogrodzie przedszkolnym święto integracji. Bierzemy udział w różnych imprezach integracyjnych oraz współpracujemy z placówkami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Oprócz zadań związanych z prawidłową organizacją procesu integracji,  dominującym zadaniem jest rozwijanie wszechstronnej aktywności dzieci, prowadzących do rozwoju wielorakich inteligencji. Każdego roku nauczycielki przedszkola rozpoznają  uzdolnienia dzieci oraz wypracowują system wspierania uzdolnień.  Działania podejmowane w ramach wewnątrzprzedszkolnego wspierania wychowanków stwarzają każdemu dziecku możliwość indywidualnego rozwoju oraz osiągania sukcesu na miarę możliwości.

W życiu przedszkola aktywnie uczestniczą rodzice naszych wychowanków, którzy biorą udział w okazjonalnych uroczystościach, wystawianych przez dzieci przedstawieniach teatralnych, wystawach plastycznych i zawodach sportowych. Wspierają  również organizowane przez przedszkole akcje charytatywne, sponsorują wycieczki dzieci i imprezy środowiskowe.  Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, zabawy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna. W naszym przedszkolu dzieci czują się bezpieczne, kochane i szanowane, a nasi absolwenci chętnie nas odwiedzają.