Poczta twitter

Dodaj do ulubionych

Rekrutacja 2016/2017 (klik)

08 09

REGULAMIN  WYCIECZEK

OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 9

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem wycieczek jest Przedszkole NR 9 w Lubinie przy współpracy z  Radą Pedagogiczną  i  Radą  Rodziców.
 2. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
 4. Formy:
  a) krótkie wycieczki,
  b) wycieczki krajoznawczo – turystyczne.
 5. Ustalenie harmonogramu wycieczek na dany rok szkolny (stanowi załącznik do programu imprez w przedszkolu).
 6. Uczestnikami wycieczek są:
  a) dzieci wszystkich grup wiekowych lub w zależności od charakteru wycieczki, tylko dzieci z grupy starszej;
  b) opiekunowie (wg obowiązujących przepisów) – np. nauczyciele, pracownicy przedszkola i osoby wspomagające – rodzice.
 7. Koszt wycieczki pokrywa w zależności od posiadanych środków: organizator, sponsor lub rodzice.
 8. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia przedszkole lub rodzice – zgodnie z informacją przedstawioną w harmonogramie wycieczki, umieszczoną  na tablicy ogłoszeń.
 9. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola ( – wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).
 10. Do karty wycieczki należy dołączyć  harmonogram wycieczki ( – wzór harmonogramu wycieczki stanowi załącznik nr 2 do regulaminu) oraz  listę uczestników wycieczki ( – wzór listy uczestników wycieczki stanowi załącznik nr 3 do regulaminu).
 11. Kierownicy i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i biletów wstępu.
 12. Rodzice wyrażają pisemną zgodę – oświadczenie  na udział dziecka w wycieczce ( – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do regulaminu).
 13. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce (wpłacili zaliczki), a następnie deklarację wycofali zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
 14. Kierownikiem wycieczki jest każdorazowo wyznaczona przez dyrektora osoba, nauczyciel, który pełni nadzór nad organizacją wycieczki.
 15. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo – turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych) wymaga pisemnej zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie).
 16. Uczestnicy wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

II. CEL WYCIECZEK

 1. Organizując wycieczki:
 • zapoznajemy dzieci z miejscem i celem wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome;
 • nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego;
 • przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki;
 • przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpłyną na nasze doznania psychiczne i estetyczne;
 • dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych;
 • zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom „kontrolowane poczucie swobody”;
 • zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne;
 • upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.

 

III. ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 1. Czuwa nad prawidłową organizacją wycieczki.
 2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi.
 3. Przyjmuje od kierownika wycieczki deklaracje w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na spacerach i wycieczkach.
 4. Gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenia opiekunów wycieczki, pisemne zgody rodziców). Kartę wycieczki i listę uczestników należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, opatrzyć pieczątką przedszkola. Jeden egzemplarz pozostaje w przedszkolnej dokumentacji wycieczek, a drugi powinien posiadać kierownik wycieczki.
 5. Przechowuje dokumentację związaną z wycieczką (karta wycieczki, lista uczestników, regulamin, rozliczenie finansowe oraz zgody rodziców ) przez okres 3 lat.
 6. Zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny
  w przypadku planowanej kilkudniowej wycieczki.

 

IV. ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

 1. Opracowuje program i harmonogram wycieczki na 7 dni przed planowanym wyjściem z przedszkola.
 2. Opracowuje zasady panujące na wycieczce i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.
 3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
 4. Organizuje transport, dba o ekwipunek oraz apteczkę  pierwszej  pomocy.
 5. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
 6. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
 7. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników wycieczki.
 8. Po zakończeniu wycieczki dokonuje podsumowania i oceny wycieczki oraz przedstawia dokumentację rozliczeniowo – finansową rodzicom i dyrektorowi przedszkola.

 

V. ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

 1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi, pisemnie  potwierdzając przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dzieci  ( – wzór deklaracji stanowi załącznik nr 5 do regulaminu)
 2. Jeden opiekun znajduje się na początku grupy, drugi na końcu grupy (grupa liczy 10 dzieci do 8 roku życia na jednego opiekuna).
 3. W przypadku grup integracyjnych liczba opiekunów dostosowana jest do indywidualnych  potrzeb dzieci, biorących udział w wycieczce.
 4. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
 5. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 6. Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.
 7. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.
 8. W przypadku wycieczek pieszych organizowanych w obrębie naszego miasta
  nauczyciel zobowiązany jest zgłosić ją dyrektorowi przedszkola i wpisać w „zeszyt wyjść” znajdujący się w szatni personelu.
 9. Uzyskanie przez opiekunów akceptacji i zgody pisemnej rodziców. Zapoznanie rodziców z całkowitym kosztem wycieczki, programem wycieczki, terminem wyjazdu i powrotu oraz trasa przejazdu.
 10. Sprawdzenie stanu liczbowego uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu oraz przybyciu do punktu docelowego.
 11. Przekazuje rodzicom numer kontaktowy telefonu.

 

VI. ZADANIA DZIECI  –  UCZESTNIKÓW  WYCIECZKI  ORAZ  RODZICÓW

 1. Rodzice sygnalizują wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np.
  z jazdą dziecka autokarem – zabezpieczają dzieci w leki jeśli jest to konieczne.
 2. Przygotowują dzieciom niezbędny ubiór i wyposażenie zgodnie z przedstawionym ogłoszeniem  zawierającym cel i program wycieczki.
 3. Przestrzegają ustalonego czasu zbiórki i orientacyjnej godziny powrotu.
 4. Dzieci przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.
 5. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki.
 6. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.
 7. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody, np. las.
 8. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.
 9. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.
 10. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.
 11. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.
 12. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.
 13. Uczestnikowi wycieczki – dziecku nie wolno:
 • a) zabierać bez zgody opiekunów własnego prowiantu, napojów i słodyczy,
 • b) niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt,
 • c) oddalać się od grupy bez zgody opiekuna.

 

VII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. Dyrektor powierzając nauczycielowi opiekę nad 10 – osobową grupą dzieci zapewnia zawsze osobę drugą do pomocy.
 2. O każdej wycieczce rodzice powiadamiani są najpóźniej na 2 dni przed wyjściem z placówki.
 3. Na prośbę kierownika wycieczki dyrektor może zwiększyć liczbę opiekunów dla konkretnej grupy.

 

Regulamin uchwalony przez Radę Pedagogiczną wchodzi  w  życie
z   dniem  1  września  2011  roku.