Poczta twitter

Dodaj do ulubionych

Rekrutacja 2016/2017 (klik)

08 09

PROCEDURA

PRZYPROWADZANIA   I    ODBIERANIA   DZIECI
Z   PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGO  NR 9   W   LUBINIE

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie, na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy  lub nauczycielowi pełniącemu dyżur w sali zabaw.
 3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali, w związku z czym rodzic/opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do grupy.  Z uwagi na brak wzrokowego kontaktu z dzieckiem na trasie szatnia – sala zajęć i  zabaw niedopuszczalne jest przechodzenie dziecka bez opieki.
 4. Osoba odbierająca dziecko od rodzica  / opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych, mogących stworzyć zagrożenie.
 5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.
 6. Rodzice / opiekunowie  mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka  i udzielania wyczerpujących informacji na ich temat.
 7. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 8. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach od 800 do 1300, dlatego dzieci należy przyprowadzać do godz. 800.
 9. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców / opiekunów. Wypełnione oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka  rodzice / opiekunowie  osobiście przekazują wychowawcom  grup na początku każdego roku szkolnego.
 10. W szczególnym przypadku dzieci mogą być odebrane przez osoby nie ujęte w oświadczeniu po uprzednim telefonicznym powiadomieniu dyrektora przedszkola.
 11. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się możliwość odbioru dzieci z przedszkola przez nieletnie rodzeństwo powyżej 14-tego roku życia za pisemną zgodą rodziców.
 12. Rodzice / opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola  przez upoważnioną  przez  nich  osobę.
 13. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku gdy osoba zamierzająca odebrać dziecko przedszkola jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, w związku z czym nie będzie w stanie zapewnić dziecku właściwej opieki oraz bezpieczeństwa.
 14. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną do odbioru inną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.
 15. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 16. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica /opiekuna i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie  u nauczycielki mającej je pod opieką.
 17. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną  w oświadczeniu.
 18. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru  o zaistniałym fakcie.
 19. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej około 0,5 godziny.
 20. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora oraz najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 21. Rodzice / opiekunowie lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki.
 22. Za właściwe przestrzeganie procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice /opiekunowie oraz nauczyciele.

Procedura  obowiązuje  od  dnia  01.09.2011 r.