Poczta twitter

Dodaj do ulubionych

Rekrutacja 2016/2017 (klik)

22 08

UWAGA RODZICE!!!

Dnia 13 sierpnia 2013 r. zostało podpisane rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Jest  to wykonanie  upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 14 d ust. 10 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  wprowadzonego ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

W  związku  z  powyższym  od 1 września 2013 r. ulegnie  zmianie  odpłatność  za  świadczenia  opiekuńczo –  wychowawcze  udzielane  przez  przedszkole  w  czasie przekraczającym  5  godzin  przeznaczonych  na  realizację podstawy programowej.

Za  każdą  rozpoczętą  godzinę  świadczeń  opiekuńczo  – wychowawczych,  o  których  mowa  w  paragrafie  2  uchwały Rady Miejskiej w Lubinie Nr IX/78/11 ustala się opłatę w wysokości 1 zł /słownie: jeden złoty 00/100 /.

Dyrektor przedszkola