Poczta twitter

Dodaj do ulubionych

Rekrutacja 2016/2017 (klik)

22 08

22.08.2013 r. UWAGA RODZICE !!!!

Zajęcia tzw. dodatkowe w przedszkolu.


Przedszkole powinno być powszechnie dostępne. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej jest zniesienie barier w upowszechnieniu wychowania przedszkolnego. Jedną z nich jest bariera ekonomiczna. Dlatego tzw. ustawa przedszkolna wprowadzi od 1 września 2013 r. ograniczenie opłat pobieranych przez gminę od rodziców do maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad minimalne 5 bezpłatnych godzin.

Równocześnie, aby m.in. zrekompensować mniejsze wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców gminy będą otrzymywały (także od 1 września 2013 r.) środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji.

Wbrew pojawiającym się informacjom, przedszkole nadal może rozszerzać swoją ofertę zajęć o tzw. zajęcia dodatkowe (czyli np. nauka języka obcego, szachy, garncarstwo czy taniec towarzyski). Opłaty dla rodziców za przedszkole nie mogą być jednak z tego tytułu wyższe.

Dyrektor przedszkola, aby zorganizować prowadzenie zajęć tzw. dodatkowych może:
• powierzyć prowadzenie takich zajęć nauczycielom zatrudnionym
w przedszkolu zgodnie z ich kompetencjami,
• zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje
do prowadzenia konkretnego typu zajęć,
• podpisać umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie takich zajęć  (nie zwalnia to dyrektora przedszkola z obowiązku zapewnienia
bezpieczeństwa dzieci i opieki nad nimi).

Wszystkie powyższe formy organizacji zajęć tzw. dodatkowych muszą być finansowane z budżetu przedszkola i nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców. Jednocześnie informujemy, że ustawa „przedszkolna” (ustawa o systemie
oświaty z  13 czerwca 2013 r.) nie dokonała zmian w zakresie zasad działania rad rodziców i ich kompetencji. W tym zakresie stan prawny nie uległ zmianie.

Interpretacja  MEN